Kumite

Kumite là gì? Được dịch từ tiếng Anh-Kumite là một trong ba phần chính của huấn luyện karate, cùng với kata và kihon. Kumite là một phần của karate, trong đó một người luyện tập để chống lại kẻ thù. Kumite có thể được sử dụng để phát triển một kỹ thuật hoặc một kỹ năng cụ thể hoặc nó có thể được thực hiện trong cuộc thi.

Không có bài viết để hiển thị